По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за самосталан научноистраживачки рад у научним областима менаџмент и бизнис, и економија, као и и практично и иновативно пословање менаџера и економисте у процесима  раста, развоја  и  вођења пословног система, на бази научно засноване методологије.

Студенти по завршетку треба да овладају следећим практичним знањима и вештинама:

1) Примена основних научних принципа у научноистраживачком раду (општост, објективност, поузданост, прецизност, систематичност)

2) Формулисање научног проблема истраживања

3) Одређивање оптималног научног и практичног циља истраживања

4) Постављање опште и посебне хипотезе за решење научног проблема

5) Примена научних метода и техника истраживања

6) Примена и решење методе студије случаја

7) Дефинисање оптималног методолошког оквира научноистраживачког задатка

8) Израда идејне замисли научноистраживачког пројекта

9) Оспособљавање за самосталну израду мастер рада 

10) Оспособљавање за израду методолошког оквира докторске дисертације

11) Самосталан студијски истраживачки рад у научним областима примењени менаџмент и бизнис и економија у реалним пословним системима

12) Изналажење оптималних решења у процесима фундаменталних, примењених и развојних истраживања у научним областима примењени менаџмент и бизнис и економија 

13) Практичан тимски рад на научноистраживачким пројектима 

14) Припрема за рад у научним институтима и истраживачко развојним јединицама.


Студенти по завршетку треба да  овладају следећим практичним знањима и вештинама: 

(1)Разумевање појма, улоге и значаја финансијских тржишта за економију земље, (2) разумевање значаја и разлике између примарног и секундарног тржишта капитала, (3) познавање регулативе тржишта капитала, (4) разликовање улоге различитих учесника на тржишту капитала (5) познавање врста и карактеристика финансијских инструмената на тржишту капитала, (6) познавање карактеристика обвезница и утврђивање вредности обвезница, (7) разумевање врста и карактеристика акција, (8) овладавање методама за утврђивање цене акција (метода дисконтовања дивиденди, модела слободног новчаног тока, модела економски додате вредности, метода заснованог на сагледавању добити, метода заснован на п/е коефицијенту) и њихова примена у пракси, (9) познавање појма, карактеристика и примене изведених хартија од вредности (финансијских деривата), (10) израчунавање приноса који се остварују на финансијском тржишту, (11) сагледавање ризика и управљање ризиком на финансијском тржишту, (12) израчунавање ризика, (13) сагледавање фактора укупног ризика на тржишту капитала, (14) познавање значаја информација на тржишту капитала, (15) порески третман приноса на хартије од вредности на тржишту капитала, (16) сагледавање значаја и степена развоја тржишта капитала у Републици Србији. Једном речју, по реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање  процеса на финансијским тржиштима и одлучивање о најефикаснијем улагању у финансијске инструменте.


Кроз наставу изучити као убирање јавних прихода и извршење јавних расхода утиче на кретање макроекономских агрегата ( бруто домаћи производ-ГДБ , национални доходак-НД , потрошњу) макроекономске инструменте ( трговински , платни биланс , државни буџет), макроагрегатне варијабиле ( стопа инфлације, стопа незапослености, покривеност увоза извозом, коефицијент задужености) и на понашање привредних субјеката .