Основни циљ предмета је упознавање студената са проблематиком мерења перформанси  предузећа у савременим условима пословања. Разумевање теоријско-методолошке основе процеса редовног финансијског извештавања,  као претпоставке за квалитетну и целовиту анализу пословних перфоманси.

Основни циљ предмета јесте да студенте упозна са свим релевантним аспектима електронског пословања и платног промета у свету и код нас и изазова и могућности које они собом носе. С обиром да је знатан део електронског банкарства односи на домен унапређења трансакција платног промета, упоредо се разматрају електронско банкарство и платни промет, при чему је остварена конекција  са већим бројем других наставних дисциплина, као што су банкарско пословање, финансијска тржишта и инструменти, информациони системими и др. 

Изучавањем релевантних теоријских концепата интерне контроле и ревизорске професије, као и примера из ревизорске праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу интерног ревизора и система интерне контроле у пословном окружењу.

Основни циљ предмета је упознавање студената са проблематиком мисије и филозофије предузетничке еконимије и оспособљавање студената  за успешно обављање пословних активности у предузетничком бизнису. Упознајући се са суштином предузетничке економије студенти имају прилику да спознају сву комплексност и тежину предузетничког процеса, од дефинисања пословне идеје до њене практичне реализације. Кроз практичан рад на конкретном примеру пословне идеје (бизнис план), студенти имају прилику да операционализују своју предузетничку пословну идеју и истовремено припреме терен за њену практичну реализацију. Примењујући едукативне технике које подстичу иницијативу и креативност студената, циљ је да студент овлада одговарајућим знањима и предузетничким вештинама које ће му омогућити лакше крстарење по свету бизниса и управљање предузетничким пословним пројектом са што мање грешака и проблема.

Изучавањем релевантних теоријских концепата интерне контроле и ревизорске професије, као и примера из ревизорске праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу интерног ревизора и система интерне контроле у пословном окружењу.

Упознавање  студената  са  основним  елементима  тарифа у осигурању, начину њиховог формирања, управљањем ризиком као основом формирања тарифа, израчунавањем и очувањем резерве сигурности, циљем облицима реосигурања, као и тарифама у посебним облоцима осигурања (индустрије, пољопривреде, имовине и лица, моторних возила и др.)

Упознавање  студената  са  основним  елементима  снабдевања  руководства  предузећа  информацијама релевантним  за  доношење  одлука,  као  и  координацијом  мање  или  више  аутономних  планских  и управљачких јединица.

Оспособљавање студената за разумевање и овладавањем теоријско-аналитичким знањима и вештинама анализе и примена  менаџмента у банкама и финансијским  институцијама, као и изучавање организација и структура банкарства и финансијско-услужне банкарске делатности. Посебно се изучавају и технике управљања активом и пасивом у односу на ризик каматне стопе и кредитни ризик.