По изведеном предмету студентима се обезбеђују теоријска и практична знања неопходна за овладавање општим питањима, функцијама и садржајима општег менаџмента као увод за истраживање и студирање других сродних наставних предмета из осталих наставних предмета, садржаних у наставном плану и програму ФММСП-а. Поред тога, студентима ће бити омогућено овладавање знањима и способностима препознавања прилика и проблема у менаџмент пракси и примена тих знања у решавању уобичајених менаџерских проблема, а на основу студија случајева из различитих привредних и ванпривредних делатности.