Циљ предмета је стицање знања из дискретне математике. Изучавање овог предмета оспособљава за рад са симболичким изразима, скуповима, релацијама, функцијама, низовима, матрицама, као и за коришћење исправних форми закључивања и основних техника доказивања. Такође се овладава знањима из комбинаторике и теорије алгоритама.