Увођење студената у систем двојног књиговодства, разумевање организационе структуре предузећа и места рачуноводства у њој и како се она спроводи у предузећима различитих делатности; организација самог рачуноводства и ситема документације; схватање контирања, књижења и састављање финансијских извештаја биланса стања и биланса успеха.