По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени, у домену оперативно-примењеног менаџмента, за самостално обављање задатака  и послова менаџера и предузетника у процесима оснивања, развоја  и  вођења  МСП, користећи менаџерске вештине на бази научно засноване методологије апликативног карактера, како би своје мотиваторе, идеје, и стечена знања менаџера претворили у успешна конкурентна и иновативна предузећа. 

Студенти по завршетку треба да овладају следећим практичним знањима и вештинама:

1)Примена процедура оснивања и вођења предузећа

2)Оспособљавање за предузетнички подухват

3)Управљање пословним функцијама у МСП

4)Управњање  производном функцијом у МСП

5)Управљање људским и материјалним ресурсима у МСП

6)Управљање основним и обртним средствима у предузећу

7)Управљање пословним ризиком у МСП

8)Оптимално управљање залихама у МСП

9)Менаџмент процеса планирања, организације, спровођења, контроле и доношења квалитетних  одлука у пословним системима

10)Развој предузетничког духа и лидерства

11)Оспособљавање за пословање менаџера у комплексним пословним окружењима у којима МСП обављају своју пословну и друштвену мисију

12)Оспособљавање за начине мерења резултата рада у МСП

13)Развој бизнис инкубатора као пословних система подршке МСП

14)Развој кластера као модела умрежавања сродних предузећа

15)Примена франшизе као модела развоја МСП

16)Оптималан избор локације МСП

17)Ефикасно руковођење у МСП

18)Примена савремених метода организације и рада у МСП.