Теоријска настава: 

Развој и настанак, циљеви и значај пословних финансија; Појам, значај и примена концепта временске вредности новца; Финансијска анализа, анализа новчаних токова; Финансијско планирање, методи и значај; Управљање обртним средствима, општи принципи, управљање новцем, потраживањима и залихама; Појам капиталних инвестиција и методи за оцену инвестиционих пројеката; Појам ризика и приноса и њихове међусобне условљености; Извори и правила финансирања; Цена и структура капитала; Оперативни и финансијски левериџ; Извори стварања вредности привредног друштва.

Практична настава: 

Дискусија о претходно изложеним темама, студије случаја, примери из праксе. Примена метода и техника финансијске анализе и планирања, оцене капиталних инвестиција, дугорочног и краткорочног финансирања, креирања оптималне капиталне структуре и других значајних аспеката савремених пословних финансија.