Италијански језик II има за циљ овладавање италијанским језиком на нивоу А2 Заједничког европског референтног оквира за језике. Студенти се оспособљавају за комуникативне ситуације које се тичу непосредног личног и професионалног окружења студената, при чему се истовремено развијају различите језичке вештине: разумевање писаног текста, разумевање слушаног текста,писана продукција, усмена продукција и овладавање језичким структурама.