Неколико професора је задужено за овај премет.

Крајњи резултат едукације у виртуелном предузећу је практично стицање менаџерских и лидерских знања, вештина и способности, посредством метода и техника виртуелизације пословних функција и процеса у реалном предузећу.

Студенти по завршетку треба да овладају следећим практичним знањима и вештинама:

1)Оспособљеност за практичан рад у реалном предузећу, користећи концепт тржишне економије и методе експерименталног учења, уз скраћивање потребног времена за увођење у рад приликом запослења и скраћивање приправништва

2)Овладавање менаџерским и лидерским вештинама за практичну реализацију системских процедура оснивања, вођења, развоја и укључивања фирме у тржишни систем

3)Врхунска обученост за практично обављање послова и системских радних задатака у услужним и производним делатностима пословних система

4)Практична знања за ефикасно организационо понашање и оптимално менаџерско одлучивање у пословним процесима предузећа

5)Усвајање практичних знања и вештина потребних за успешан бизнис и предузетништво помоћу методологије осмишљене да подстакне креативно предузетничко понашање и компетенције у различитим сложеним пословним  ситуацијама

6)Оспособљеност за ефикасно, ефективно и економично (3E) управљање пословним функцијама и процесима у реалном предузећу

7)Стицање знања и вештина за коришћење савремених интегрисаних информационих система у форми програмских пакета за управљање пословним функцијама и њиховим процесима (маркетинг, менаџмент, људски ресурси, набавка, продаја, рачуноводство, услуге, производња, залихе, пословни ризик, квалитет, логистичка подршка, општи и правни послови) 

8)Примена стандардизованих информационих система - пословних решења (Business Solutions) и модела електронског пословања и трговине са коришћењем телеворка, Е-маркетинга, аутоматизоване подршке одлучивању у стратегијском менаџменту

9)Упознавање организације рада и интерног и екстерног  деловања различитих пословних система

10)Развијене способности самосталног решавања проблема у датој пословној ситуацији и окружењу

11)Развијене вештине пословног понашања за успостављање пословних контаката и способности комуникационих вештина

12)Знања и способности у подручју склапања уговора и преговарања

13)Упознавање законских прописа, документације и формулара  са којима се сусрећу пословни системи (општи и правни послови,  службена преписка и деловодство, администрација)

14)Развој креативних способности,  способности апстрактног и интегралног размишљања, односно  разумевања узрока и последица и практично решавање проблема

15)Развој предузетничких способности и особина личности: лидерство, спремност  и смисао за рад и ред, перманентно образовање (3L), упорност, одговорност, и прецизност у радном процесу

16)Оспособљеност и смисао за тимски рад и развитак социјалних контаката (сарадња, повезивање са осталим члановима колектива, заједничка одговорност и солидарност)

17)Практична припремљеност и мотивисаност за будући реални пословни систем  и на одговарајући начин психолошка  припремљеност за радне процесе,  јер  поред стицања практичних знања студент развија самопоуздање, самосталност,  самокритичност, самоиницијативност, и креативност.