По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за примену QMS - менаџмент  система квалитета и тиме побољшање пословања предузећа,  постављање система квалитета према захтевима одговарајућег модела серије стандарда ЈUS ISО 9000, као и спровођење интерних провера квалитета.