По реализацији предметних садржаја студенти стичу интелектуалне, практичне и менаџмент вештине и оспособљени су за самосталну анализу, планирање, организацију и контролу коришћења природних вредности на основу система и механизма одрживог управљања природним вредностима.