Теоријски део наставе у вези је са упознавањем студената с језичким структурама италијанскоg језика и нераскидиво је везан с практичном наставом, односно применом знања у систематском и континуираном напредовању кроз језичке виштине (разумевање писаног текста, разумевање слушаног текста,писана продукција, усмена продукција и овладавање језичким структурама), при чему цео програм прати упознавање са културом и обичајима Италије.