На основу теоријске и практичне наставе очекује се да студенти покажу разумевање улоге и значаја одлучивања и да им стечена знања служе као солидна основа за адекватну и успешну практичну примену у доношењу оптималних одлука. Студенти по завршетку треба да овладају следећим ПРАКТИЧНИМ ЗНАЊИМА И ВЕШТИНАМА: (1) да на практичан и иновативан начин доносе одлуке чиме се развија њихов таленат за успех; (2) схватање, усвајање и примену техника и метода у решавању задатака избором оптималне стратегије деловања, у различитим случајевима извесности; (3) студенти ће усавршити стратегијско размишљање, одлучивање и акцију; (4) биће у стању да на вишем нивоу обаве: стратегијску анализу, као и да је користе у избору стратегијских опција и начина и метода за спровођење стратегије; (5) стицање знања и вештина за решавање управљачких проблема применом инструмената економске анализе; (6) стварање теоретске основе за практична истраживања на пољу одлучивања у савременом предузећу;  (7) стицање знања о практичним аспектима и проблемима везаним за одлучивање у предузећу; (8) оспособљавање студената да ефикасно и ефективно одговоре изазовима процеса одлучивања које ствара савремени пословни амбијент; (9) студенти  ће  бити  оспособљени  да  примењују  класичне  и  савремене  методе  теорије одлучивања на разним практичним проблемима у неизвесним ситуацијама у којима предузеће послује; (10) студенти ће бити оспособљени за разумевање теоријских и практичних питања у управљању предузећима условима организовања, финансирања и развоја бизниса; (11) оспособљавање студената за дубље и даље изучавање у овој научној области на вишим нивоима студија; (12) упознавање са савременим прегледом у области одлучивања; (13) способност анализирања реалних ситуација одлучивања; (14) способност да размењују информације, идеје и решења у комуникацији са колегама; вештина истраживања проблема у оквирима (15) поседује довољно знања да може самостално да крене у истраживање области одлучивања и да започне научно истраживање.