Стицање теоријских и примењених знања потребних за анализу економских проблема и избор одлука за ефикасну употребу ограницених ресурса у секору агробизниса.