Теоријска настава

  • Основни статистички појмови
  • Методе дескриптивне анализе
  • Случајна променљива и распореди вероватноћа
  • Узорак, статистике узорка и узорачки распореди
  • Статистичко закључивање
  • Проста линеарна корелациона и регресиона анализа
  • Индексни бројеви
  • Анализа временских серија

Практична настава:

У оквиру овог дела биће обухваћено следеће: решавање задатака и примера из праксе

(укључујући и упознавање са коришћењем одабраних статистичких софтверских пакета) и израда два колоквијума.