Теоријска настава


  • Тржиште и тржишни механизам
  • Понашање потрошача, потрошачке преференције, корисност и избор
  • Појединачна и тржишна тражња (Конструисање модела; Оптимизација и равнотежа; Крива тражње; Крива понуде; ) 
  • Производња и трошкови производње
  • Анализа тржишних структура (конкурентно тржиште, монопол и монопсон, монополистичка конкуренција и олигопол)
  • Теорија игара и конкурентска стратегија
  • Тржишта фактора производње
  • Анализа информација, неуспеха тржишта и улога државе
  • Екстерналије и јавна добра


Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад