Упознавање студената са институтима пословног права (а првенствено са правним формама привредних друштава и правилима која се односе на хартије од вредности) и институтима имовинског права у најширем смислу (право својине, службености и залоге; уговор, накнада штете и други извори облигација)