Теоријска настава

  • Национална економија као примењена макроекономска дисциплина;
  • Привредни раст, привредни развој и циклична кретања привреде;
  • Фактори од којих зависи развој националне економије;
  • Инвестиције и инвестициона политика у функцији развоја националне економије;
  • Конкурентност националне економије;
  • Карактеристични развојни периоди националне економије;
  • Основе, концепције и стратегије развоја националне економије;
  • Привредни систем и транзиција (институционалне реформе);
  • Регионални аспект развоја националне економије.

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

У окриву овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада.