Студенти који похађају овај курс биће оспособљени да: (1) користе теорију за анализу економских ефеката фунционисања агросектора; (2) разумеју базне економске принципе и релације у домену стратешке макро-микро повезаности с циљем постизања прехрамбене сигурности и безбедности; (3) овладају основним принципима одрживог руралног развоја и управљања природним ресурсима; (4) на основу усвојених специфичности аграра разумеју различите моделе финансирања агропривреде и руралне економије; (5) анализирају позицију и значај аграра и руралне економије у међународним интеграцијама; (6) квалификовано разматрају проблематику економике аграра и примене стечена знања у модерној агропривреди за коју важе многе специфичности.