Теоријска настава

Трендови у савременом банкарству; Банкарски биланси и агрегати; Ликвидност банака; Капитал банака;  Профитабилност  банака;  Комерцијално  банкарство;  Инвестиционо  банкарство; Организационе структуре у банкарству; Електронско банкарство; Управљање банкарским ризицима; Пруденциона контрола и супервизија банака; Кризе и санације банака.


Практична настава:

Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљено обнављање градива са предавања путем практичних примера, дискусија и тестова.