По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за самостално идејно и оперативно креирање малог бизниса и практично и иновативно пословање менаџера и предузетника у процесима  развоја  и  вођења организационог система, на бази ефикасног и квалитетног процеса одлучивања преко кога се оцењује ваљаност укупног функционисања система. 

Студенти по завршетку треба да овладају следећим практичним знањима и вештинама:

1)Креативно и системско покретање малог бизниса и оснивање предузећа

2)Оптимално планирање, организовање, реализација и валоризација менаџмента малог бизниса на бази научно засноване методологије апликативног карактера

3)Оспособљавање за реализацију пословних функција менаџера и управних функција лидера у пословним системима

4)Изналажење оптималних решења и доношење квалитетних одлука у процесима пословања мале фирме

5)Планирање одабраног малог бизниса

6)Израда бизнис плана нове и постојеће фирме на бази научно засноване методологије

7)Организовање ресурса малог бизниса и избор фирме

8)Вођење и координација пословних функција

9)Валоризација резултата и ефеката малог бизниса

10)Мењање примењеног малог бизниса.