По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за вишекритеријумски и методолошки дефинисан начин доношења одлука. Студенти су оспособљени за постављање модела и примену научних техника, метода и алата у избору оптималне стратегије деловања, у различитим случајевима извесности.