По реализацији предметних садржаја студенти ће стећи потребна знања из области етике и етичких кодекса у области здравствене заштите и  моћи ће да критички размишљају о нормативним принципима и етичким начелима, упознаће разлику између законских и етичких проблема, поседоваће знања да при одлучивању и пружању здравствених услуга критички процене да ли она укључује моралне дужности и биће способани да примене законе који регулишу аспекте здравствене делатности, права и обавезе здравственог радника, пацијента као и друштвеног и породичног окружења.