Теоријска настава:

Увод у изучавање предмета Економике предузећа; Појам, карактеристике и врсте предузећа: Појам и основне врсте предузећа; Посебне врсте предузећа; Предузеће и тржиште: Тржишна тражња и приход предузећа; Тржишна структура и конкуренција; Људски ресурси, технологија и продуктивност: Технологија, производња и продуктивност; Људски ресурси и унапређење продуктивности; Трошкови и економичност: Трошкови; Економичност; Профит и рентабилност: Профит; Рентабилност; Пословни циљеви и ефикасност предузећа: Пословни циљеви; Ефикасност и ефективност предузећа; Мерење ефикасности предузећа.

Практична настава:

Вежбе,  Други  облици  наставе,  Студијски  истраживачки  рад  -  У  оквиру  овог  дела  биће заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада. Вежбе подразумевају дискусије, домаће задатке и усмену одбрану семинарских радова.