Изучавањем овог предмета студенти стичу фундаментална знања из микроекономије и стичу практична знања и вештине. У целини посматрано, студенти бивају оспособљени да анализирају релевантне микроекономске проблеме, да о њима критички размишљају и да их решавају.